Lyon & Partners Group - Talent Management en Artiesten Boeken
Home » Copyright

Copyright

boeken voor uw evenement?
Vraag direct vrijblijvend boekingsinformatie aan voor of bel met 024-397 5174 / 020-636 1111. Boekingsinformatie aanvragen

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en beelden van deze website zijn voorbehouden aan Lyon & Partners Group. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Lyon & Partners Group vereist.

Lyon & Partners Group spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Lyon & Partners Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.

Wij maken u erop attent dat Lyon & Partners Group uw bezoek monitoren, om zodoende een goed beeld te krijgen van de efficiëntie van deze website en om in de toekomst deze website nog beter te laten aansluiten aan uw wensen.

Website

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten:

Het is u toegestaan de op deze server (“Server”) beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits:

(1) bronvermelding en/of auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen.

(2) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatie- en niet-commerciële of persoonlijke doeleinden worden gebruikt.

(3) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt (integraal overnemen).

(4) de op deze Server beschikbare grafische voorstellingen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

Lyon & Partners Group en / of hun respectieve toeleveranciers doen geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie vervat in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze server worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt.

Lyon & Partners Group en / of hun respectieve toeleveranciers wijzen hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, waaronder inbegrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand.

In geen geval is Lyon & Partners Group en / of hun respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare informatie.

Het is mogelijk dat de op deze server gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten. Van tijd tot tijd worden in de daarin vervatte informatie wijzigingen aangebracht. Lyon & Partners Group en / of hun respectieve toeleveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en / of wijzigingen in de daarin beschreven producten en/of programma’s aanbrengen.

Software, documenten en diensten

Kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software, documenten en diensten:

In geen geval is Lyon & Partners Group en / of hun respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare software, documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze server.

Auteursrecht en handelsmerken

AUTEURSRECHT
2024 © Lyon & Partners Group.

HANDELSMERKEN
Alle namen van producten waarnaar in documenten wordt verwezen, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Bel ons direct

Over Lyon & Partners Talent Management Group

  • Lyon & Partners Group Management (agency), personal manager en agent voor artiesten en talenten
  • Meer dan 25 jaar ervaring als agentschap bij het boeken van artiesten en talenten
  • Artiestenbureau met meer dan 2.000 talenten, acteurs, presentatoren en presentatrices
Call Now Button